Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

EPIXreplay
Rodingsveen 116
7041VM ’s-Heerenberg
Nederland
Tel: 0640876956
 
KvK : 64023435
BTW nummer: NL107444446B01
 
Onze rekening gegevens zijn:
IBAN: NL81INGB0006987121
BIC: INGBNL2A
 
Artikel 1. Algemeen
►Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EPIXreplay en een Wederpartij waarop EPIXreplay deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.    
►Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de betaal- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. EPIXreplay behoudt zich het recht voor de betaal- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen.
►EPIXreplay behoudt zich het recht voor, een bestelling te weigeren c.q. te annuleren zonder opgaaf van reden.
 
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
►Alle offertes en aanbiedingen van EPIXreplay zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
►EPIXreplay kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
►De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
►Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EPIXreplay daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EPIXreplay anders aangeeft.
►Een samengestelde prijsopgave verplicht EPIXreplay niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders
►Als er misbruik wordt gemaakt van aanbiedingen heeft EPIXreplay het recht een bestelling te weigeren of te annuleren.
 
Artikel 3 Privacy
Privacybeleid EPIXreplay

http://www.epixreplay.nl

Over ons privacybeleid
EPIXreplay geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
EPIXreplay. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
CCVshop
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CCVshop. CCVshop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. CCVshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CCVshop  is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCVshop. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCVshop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Billink
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink. Billink verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Billink behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt
Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen
Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan EPIXreplay op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van EPIXreplay. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
EPIXreplay
Rodingsveen 116
7041VM 's-Heerenberg
Nederland
T 06-40876956
E info@epixreplay.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
D.J. Vogels

 
Artikel 4 Prijzen en betalingsmogelijkheden
►Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Indien uw bestelling gebruikte (2e hands) producten betreft, zal in dat geval GEEN BTW worden vermeld op de factuur in verband met de Margeregeling.
►Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen of de bestelling te annuleren.
►Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmogelijkheden:
*PayPal en Creditcard betalingen via Paypal
*IDEAL, Bancontant/Mister Cash en SOFORT banking via Mollie
*Bankoverschrijving

Als u kiest voor betaling via bankoverschrijving dient u het totaalbedrag binnen 7 werkdagen aan ons over te maken. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u van ons een e-mail met daarin onze bankgegevens en het ordernummer dat u bij de overschrijving dient te vermelden. Uw bestelling wordt pas verzonden wanneer het complete orderbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Houdt u er rekening mee dat uw een verwerking van een bankoverschrijving één a twee werkdagen kan duren.

*Rembours - Betaling achteraf, aan de postbode. Hier worden wel extra verzendkosten voor in rekening gebracht a 15 Euro. Enkel mogelijk binnen Nederland.
*Bij afhalen is pinnen en contante betaling mogelijk.yes
Afhalen geschied op afspraak en niet later dan 7 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling.

►Een bestelling wordt pas uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen. Behalve indien gekozen is voor de optie Rembours of Ophalen.
 
Artikel 5 Herroepingsrecht , Retour en Garantie
HERROEPINGSRECHT EN RETOUR
►U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen (deze termijn gaat in zodra u de bestelling heeft ontvangen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Indien u verschillende producten tegelijk besteld, maar u ontvangt deze niet tegelijk ? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat u het laatste product van de bestelling heeft ontvangen.

Tijdens deze 14 dagen bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen.Let op:  Als u te ver gaat in het uitproberen en er is schade ontstaan, dient u deze te vergoeden in verband met waardevermindering

►Retourneren van producten dient u binnen deze 14 dagen aan te geven, u kunt gebruik maken van het Modelformulier bijgesloten bij de bevestiging van uw bestelling. De producten dienen in de oorspronkelijke staat en, indien mogelijk, op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. U dient de producten binnen 14 dagen na uw herroeping retour te zenden. Het retourneren van geleverde producten komt geheel voor uw rekening en risico.
Brievenbuspakket kost via PostNL  a 3,95 euro en normale pakketzendingen, tot en met 10 Kilo, kost via PostNL a 6,95 euro (Prijswijzingen voorbehouden).


►Bij het retourneren van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzendkosten aan u worden terugbetaald. Bij het retourneren van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald. EPIXreplay draagt zorg voor een juiste terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van uw melding, maar behoudt zich het recht voor pas over te gaan tot terugbetaling zodra de geretourneerde producten door ons zijn ontvangen, en betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.


Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een bewijs van retournering (Verzendbewijs) om de retournering, en de datum hiervan, aan te kunnen tonen.
 
LET OP:
Het herroepingsrecht geldt niet indien:

•Het producten betreft die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk.
•Het een customized product betreft welke u naar wens kunt laten maken, deze producten kunnen niet worden geretourneerd.
•Het producten betreft waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
•Het verzegelde video- en/of softwaredragers betreft waarvan de verzegeling is verbroken. let op: onze DVD's,Bluray's en Games worden verzegeld verzonden!
•Het product niet meer compleet is of is beschadigd door onjuiste behandeling.
•Het product zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking bevindt.

 
GARANTIE
EPIXreplay hanteert een garantietermijn van 2 maanden.
Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan EPIXreplay.
 
In geval van een defect kan het product naar uw keuze kosteloos worden vervangen of gerepareerd.
U kunt het defecte product sturen naar:
 
 
EPIXreplay
Rodingsveen 116
7041VM ’s-Heerenberg
Nederland
 
Neemt u VOOR het terug sturen van een defect product altijd EERST contact met ons op! Bij het terug sturen van een defect product vragen wij u naast een kopie van het garantiebewijs (factuur) een schrijven bij te voegen met uw adres en een duidelijke uitleg van het probleem.
Na vervanging of reparatie wordt het product zo spoedig mogelijk kosteloos aan u teruggezonden.
U kunt het product uiteraard ook langsbrengen en ophalen op afspraak.
 
LET OP: bij het bestellen van import games, DVD’s en Blu-Ray’s moet u wel beschikken over de mogelijkheid om deze af te kunnen spelen. Indien u hier over twijfelt neem dan eerst contact met ons op.
 
De garantie geldt niet indien:
•U het product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
•Het video- en/of softwaredragers betreft en er krassen en/of vlekken op de disc zitten.
•Het onjuiste registratie codes of online codes betreft bij een nieuw product. Voor onjuiste registratie codes en online codes, voor elk platform bij een nieuw product, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever hier van.
•Het gebruikte registratie en/of online codes betreft van gebruikte producten. EPIXreplay geeft geen garantie op werking van registratie codes en online codes (ook voor downloadable content), voor elk platform, van gebruikte (2e hands) producten.
•Het gebruiksschade en schade door ondeugdelijk gebruik betreft. Val- en stootschade, waterschade of schade door onjuist gebruik vallen niet onder de garantie.
 
Artikel 6 Pre-orders
Bij EPIXreplay is het mogelijk om bepaalde producten te pre-orderen. De pre-orders worden één dag voor de release verzonden, mits uw betaling voor de verwachte release datum bij EPIXreplay binnen is. Let op: releasedata kunnen veranderen!
 
Artikel 7 Verzending
Nadat uw betaling binnen is wordt uw bestelling binnen 2 dagen verzonden, mits op voorraad.
EPIXreplay probeert indien mogelijk en uitsluitend indien betaling binnen is voor 16:00 uur het diezelfde dag nog te verzenden!
 
Wij verzenden wereldwijd.yes
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid
►EPIXreplay is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van de fabrikant bij de door ons geleverde producten.
►EPIXreplay is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Zoals bijvoorbeeld wanprestaties van toeleveranciers en/of transporteurs van EPIXreplay, Storingen in het Internet of Stroomstoringen. Oorlog, oproer, staking, bezetting of blokkades. Maatregelen van de overheid (ook een buitenlandse overheid) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod. Natuurrampen, brand of explosie. En eventueel andere niet genoemde vreemde oorzaken.
►EPIXreplay is in geen enkel geval aansprakelijk voor een onjuist doorgegeven adres door klanten, en het daardoor kwijtraken van bestellingen bij de post. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gevraagde gegevens.

Artikel 9 - Afbeeldingen en specificaties
►Alle afbeeldingen en foto’s; met gegevens betreffende o.a. gewichten, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van EPIXreplay gelden enkel bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
►EPIXreplay is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten in omschrijvingen van producten op de website.
►EPIXreplay maakt zoveel mogelijk gebruik van foto’s van het daadwerkelijke product, maar is in sommige gevallen toch afhankelijk van stock afbeeldingen van de Fabrikant. Stock afbeeldingen weergegeven op de website kunnen afwijken van het ontvangen product.
►Een product kan qua kleur en helderheid afwijken in verband met verschillen in beeldschermen.
 
EPIXreplay is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen, voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd gebruiken van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of de website.
 
Artikel 10 Risico overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
Artikel 11 Toepasselijk recht
►Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
►Van geschillen, die voort vloeien uit een overeenkomst tussen EPIXreplay en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij EPIXreplay er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 

 
 
 
 
 
Ja, ook wij maken gebruik van Cookies. Deze gebruiken wij om beter inzicht te krijgen over het gebruik van onze website m.b.v. Google Analytics. Lees meer in ons PrivacyBeleid